preheader
header1

Levodopa-carbidopa intestinale gel verbetert significant het motorisch functioneren en de kwaliteit van leven van parkinsonpatiënten met ernstige motorische fluctuaties

Fluctuerende bloedspiegels van levodopa kunnen leiden tot motorische problemen bij de ziekte van Parkinson (PD). Het voordeel van toediening van levodopa middels infusie van levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG) is de meer gelijkmatige levodopa-bloedspiegel dan met orale toediening van levodopa verkregen kan worden.

Effectiviteit en veiligheid van continue infusie met levodopa-carbidopa intestinale gel

De studie van Olanow et al. onderzocht de effectiviteit en veiligheid van continue infusie van LCIG bij patiënten met gevorderde PD. Parkinsonpatiënten met ernstige motorische complicaties werden behandeld met LCIG continue infusie (gedurende de uren dat ze wakker waren) plus placebo-capsules of orale levodopa-carbidopa ‘immediate release’ tabletten (IR) plus placebo gel-infusie gedurende 12 weken.
Het primaire eindpunt van de studie was de verandering in ‘off time’ aan het einde van de 12 weken behandeling ten opzichte van baseline. ‘On time’ zonder hinderlijke dyskinesie (TD) was een belangrijk secundair eindpunt.
In totaal werden 71 patiënten gerandomiseerd; 37 in de LCIG-arm en 34 in de IR-arm. Hiervan continueerde 93% tot het einde van de studie. De gemiddelde tijd dat de patiënten aan PD lijden, bedroeg 10,9 jaar. De gemiddelde ‘off time’ op baselineniveau was 6,6 uur/dag; de gemiddelde ‘on time’ zonder TD bedroeg 8,3 uur/dag.
Uit de resultaten van deze studie bleek dat LCIG de ‘off time’ significant verminderde (LS mediaan verschil =-1,91 uur, p=0,0015) ten opzichte van IR. LCIG leidde tot een significante verlenging van de ‘on time’ zonder TD (LS mediaan verschil =+1,86 uur, p=0,0059) in vergelijking met IR. De ‘on time’ met TD was niet significant verschillend tussen beide groepen.1
Bijwerkingen kwamen voor bij 95% van de met LCIG behandelde patiënten en bij 100% van de IR-behandelde patiënten. De meest voorkomende bijwerkingen waren gerelateerd aan het plaatsen van intrajejunale buis en omvatten complicaties met inbrengen van de device (57% voor LCIG; 44,1% voor IR), abdominale pijn (51% voor LCIG; 32% voor IR), pijn door de behandelprocedure (30% voor LCIG; 35% voor IR) en misselijkheid (30% voor LCIG; 21% voor IR). Ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd bij 13,5% van de patiënten in de LCIG-arm en bij 20,6% in de IR-arm. Voor LCIG was dit voornamelijk verwardheid (5,4%) en voor IR vooral pneumonie (5,9%). Alle ernstige bijwerkingen verdwenen gedurende de studie of tijdens de follow-up. In de LCIG-arm staakte 1 patiënt de behandeling ten gevolge van de bijwerkingen; in de IR-arm staakten 2 patiënten de behandeling.1

Effect van LCIG op de kwaliteit van leven

In een subanalyse van de studie evalueerden de onderzoekers het effect van de behandeling met LCIG op de kwaliteit van leven en het functioneren van parkinsonpatiënten. Primaire uitkomstmaten waren de 39 item PD Questionaire (PDQ-39), de ‘clinical Global Impression-Improvement (CGI-I)-score en de ‘Unified PD Rating Scale’ (UPDRS) deel II (ADL)-score in de ‘on’ staat. Na 12 weken behandelen werden de volgende verschillen in uitkomst gezien: PDQ-39 LS mediaan verschil = -0,7, p=0,015; CGI-I LS mediaan verschil = 0,7, p=0,026; en UPDR deel II LS mediaan verschil =-0,3, p=0,009 in het voordeel van LCIG ten opzichte van IR.2

Conclusies

De resultaten van deze gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbeldummy fase III-studie tonen aan dat behandeling met continue infusie van LCIG effectiever is dan orale IR levodopa in het verkorten van de ‘off time’ en verlengen van de ‘on time’ zonder TD bij patiënten met gevorderde PD en ernstige motorische complicaties. Bijwerkingen kwamen veel voor, maar waren mild tot gemiddeld van aard en konden goed worden behandeld. De kwaliteit van leven van patiënten verbeterde significant door behandeling met LCIG ten opzichte van IR levodopa.

Referenties

1. Olanow CW, Antonini A, Kieburtz K, et al. Randomized, double-blind, double-dummy study of continuous infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel in patients with advanced Parkinson’s disease: Efficacy and safety. 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 411.
2. Kieburtz K, Antonini A, Olanow CW, et al. Randomized, phase 3, double-blind, double-dummy study of levodopa-carbidopa intestinal gel in patients with advanced Parkinson’s disease: Functional and quality-of-life outcomes. 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 385.

Spreker Warren Olanow

 olanow

C.W. Olanow, MD, PhD,
Professor of Neurology, Mount Sinai Hospital, New York, USA


Zie: Keyslides

Naar boven