preheader
header-website

BG-12 vermindert de recidiefkans bij subgroepen met RRMS

Uit de fase III CONFIRM (‘COmparator aNd an Oral Fumarate In Relapsing-remitting Multiple Sclerosis’) studie kwam eerder naar voren dat BG-12 (dimethyl fumaraat) leidde tot een significante afname van de recidiefkans en de MRI-afwijkingen gedurende een behandelduur van twee jaar in vergelijking met placebo. Het aantal jaarlijkse terugvallen (uitgedrukt als de 'annualized relapse rate', ofwel ARR) werd door BG-12 in de dosering van 240 mg tweemaal of driemaal daags, verlaagd met 44%, respectievelijk 51% (voor beide p<0,0001). Het risico van een terugval werd met 34% respectievelijk 45% gereduceerd (p=0,002 respectievelijk p<0,0001). Additioneel was er een trend naar verlaging van het risico van invaliditeitsprogressie met beide doseringen van ruim 20% (niet-significant).

In een nieuwe publicatie van CONFIRM door M. Hutchinson et al. is de effectiviteit van BG-12 bij subgroepen van patiënten met relapsing-remitting MS (RRMS) vastgesteld.

Methoden

De deelnemers werden gerandomiseerd in een 1:1:1:1 ratio (aantallen in de intention-to-treat populatie, n=1.417) tot:

  • Oraal BG-12 240 mg BID (n=363);
  • Oraal BG-12 240 mg TID (n=359);
  • Placebo (n=345)
  • Subcutaan glatirameeracetaat (GA) 20 mg/dag (actieve vergelijkingsgroep, n=350).

Het primaire eindpunt was het jaarlijkse aantal terugvallen (ARR) na twee jaar. De effectiviteit van BG-12 werd vastgesteld in vooraf vastgestelde subgroepen, die gestratificeerd werden op basis van de uitgangswaarden voor demografische en ziektespecifieke kenmerken, zoals leeftijd, terugvallen in het verleden, voorafgaande behandelingen van MS en de Expanded Disability Status Scale (EDSS) score.

Resultaten

Beide doseringen van BG-12 leidden tot een afgenomen ARR na twee jaar vergeleken met placebo, wat gold voor alle subgroepen (tabel 1).

Tabel 1. Verbeteringen van ARR bij enkele subgroepen na een behandeling met één van beide doses BG-12: rate ratio’s vergeleken met placebo (incl. 95%-betrouwbaarheidsintervallen).1

Eindpunten

BG-12 BID

BG-12 TID

≤1 recidief in het jaar voorgaand aan de studie

0,52 (0,36-0,73)

0,37 (0,25-0,55)

≥ 2 recidieven in het jaar voorgaand aan de studie

0,66 (0,42-1,04)

0,72 (0,47-1,11)

Eerdere MS-behandeling

0,47 (0,31-0,69)

0,45 (0,30-0,68)

Behandeling-naïeve patiënten

0,64 (0,44-0,95)

0,54 (0,36-0,81)

 

Tabel 2. Resultaten van de CONFIRM studie met BG-12 met betrekking tot klinische eindpunten en beeldvorming (‘Gadolinium-enhanced’ lesies, aantal nieuwe T2 en hypo-intense T1 lesies op MRI).2

BG-12 BID

(n=359)

BG-12 TID

(n=345)

GA (n=350)

Annualized relapse rate

44%

(p<0.0001)

51%

(p<0.0001)

29%

(p=0.0128)

Risk of relapse over 2

Years

34%

(p=0.0020)

45%

(p<0.0001)

29%

(p=0.0097)

Risk of 12-week

disability progression

21%

(p>0.05)

24%

(p>0.05)

7%

(p>0.05)

MRI cohort

n=169

n=170

n=175

Number of new/

enlarging T2 lesions

71%

(p<0.0001)

73%

(p<0.0001)

54%

(p<0.0001)

Number of new T1

hypointense lesions

57%

(p<0.0001)

65%

(p<0.0001)

41%

(p=0.0021)

Number of gadoliniumenhancing

lesions

74%

(p<0.0001)

65%

(p=0.0001)

61%

(p=0.0003)

Conclusies

Enkele subgroepanalyses van het CONFIRM-onderzoek wijzen erop dat beide doseringen BG-12 gunstige effecten hebben op de ARR bij patiënten met een breed spectrum van RRMS.

Referenties

1.Hutchinson M, Fox RJ, Miller D, et al. Effect of BG-12 in subgroups of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: findings from the CONFIRM (comparator and an oral fumarate in relapsing-remitting multiple sclerosis) study. 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden. Abstract P1684.
2. Havrdova E, Miller D, Fox RJ et al. Clinical and neuroimaging outcomes with BG-12 treatment in CONFIRM (comparator and an oral fumarate in relapsing-remitting multiple sclerosis), a multicenter, randomized, placebo-controlled, phase-3 study. Presentation at 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden, SC 342.

Spreker Michael Hutchinson

Michael Hutchinson

Michael Hutchinson, MD,
St Vincent's University Hospital, Dublin, Ierland

 

Zie: Keyslides

Naar boven