preheader tnn

Snelle extubatie na trombectomie bij herseninfarct is geassocieerd met betere functionele uitkomst

Wanneer patiënten een endovasculaire trombectomie ondergaan onder algehele anesthesie is er sprake van beademing. Fandler-Höfler onderzocht het verband tussen de tijd die patiënten na de ingreep beademd werden en de klinische uitkomst na 3 maanden. Een snelle extubatie blijkt samen te gaan met een significant betere klinische uitkomst.

Mechanische trombectomie na een herseninfarct kan worden uitgevoerd onder narcose, bij bewustzijn of onder lokale verdoving. Indien sprake is van algehele anesthesie vereist dit zorg voor een gesedeerde en geïntubeerde patiënt. In de klinische praktijk is er veel variabiliteit in aanpak. De data omtrent postinterventionele ventilatie is echter beperkt. In eerdere studies was wel aangetoond dat patiënten die 24 uur of langer beademd werden, slechtere uitkomsten hadden. Fandler-Höfler en collega’s onderzochten in hun studie de klinische impact van ventilatieduur in het cohort van CVA-patiënten die een trombectomie ondergingen onder algehele anesthesie.1

In de studie waren de gegevens beschikbaar van 441 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Drie maanden na het infarct kende 42,6% een gunstige uitkomst (‘modified Rankin Scale’, mRS: 0-2). Factoren die voorspellend waren voor een ongunstige uitkomst waren een hogere leeftijd, hogere NIHSS bij opname, arteriële hypertensie, chronisch coronair syndroom, diabetes, atriumfibrilleren en een onsuccesvolle rekanalisatie. Mediane ventilatieduur was 3 uur (range 1-530 uur). Er was een sterke correlatie tussen de geobserveerde mRS na 3 maanden en de duur van de postinterventionele ventilatie: Spearman rangcorrelatie=0,39; p<0,001.

De onderzoekers verdeelden de patiënten op basis van vooraf gedefinieerde definities van ventilatieduur. Ventilatieduur werd gedefinieerd als vroege extubatie (binnen 6 uur), uitgestelde extubatie (6 - 24 uur) en late extubatie (>24 uur). De vroege extubatie-groep bevatte 57,7% van de patiënten, 27,7% zat in de uitgestelde groep en ten slotte 14,5% in de late extubatie-groep.

De uitgangswaarden van patiënten met late extubatie, na 24 uur of langer, vertoonden meer klinische risicofactoren in vergelijking met de twee andere groepen. Bovendien was bij deze groep sprake van minder succesvolle rekanalisaties en een hoge mortaliteit. Wanneer de twee andere groepen werden vergeleken, bleek dat de vroege groep een significant hogere kans had op een goede klinische uitkomst dan de uitgestelde groep met een odds-ratio van 2,4 (95%-BI: 1,53-3,76; p<0,001). De retrospectieve analyse liet zien dat de uitgangswaarden van beide groepen nauwelijks verschilden. Naast een grotere kans op een gunstige mRS was ook sprake van minder pneumonie in de vroege (9,6%) vergeleken met de uitgestelde groep (20,6%).

De redenen voor de patiënten die langer dan 24 uur aan de beademing lagen waren veelal terug te herleiden tot klinische factoren, zoals hersenoedeem of respiratoire insufficiëntie. Het verschil tussen de patiënten die geëxtubeerd werden binnen 6 uur en de patiënten waarbij dit plaatsvond na 6 tot 24 uur leek meer met niet-klinische factoren samen te hangen. Uitgestelde extubatie was sterk geassocieerd met opname buiten kantooruren. Bij 86,8% van patiënten tijdens kantooruren was sprake van vroeg extubatie. Buiten deze uren betrof dit percentage slechts 52,1% (odds ratio 6,06 [95%-BI: 3,59-10,22]; p<0,001). De onderzoekers speculeren dat de oorzaken voor een slechtere uitkomst meer gevallen van pneumonie, slechtere cerebrale doorbloeding, hyperoxemie en uitstel van opstarten revalidatie kunnen zijn.

De conclusie is dat een uitgestelde of late extubatie na een endovasculaire trombectomie onder algehele anesthesie een ongunstigere uitkomst voorspelt. Hoewel dit een retrospectieve observationele studie betrof, en er dus geen causaal verband gelegd kan worden, adviseren de onderzoekers om de extubatie bij deze patiëntengroep zo snel als verantwoord mogelijk uit te voeren.

Referentie

1. Fandler-Höfler S, Heschl S, Kneihsl M, et al. Early extubation after stroke thrombectomy is associated with better functional outcome. Gepresenteerd tijdens EAN 2020; abstract O3036.

Spreker Simon Fandler-Höfler

fandler

Simon Fandler-Höfler, MD, Medical University of Graz, Oostenrijk


Zie: keyslides

Naar boven