preheader tnn

Header

Langetermijneffecten van subcutane immunoglobuline IgPro20 bij CIDP

Tijdens AAN 2019 presenteerde Dr. Lewis de resultaten van de extensiestudie van de PATH-studie. De langetermijneffecten, met een follow-up van 72 weken, wezen uit dat subcutane toediening van de immunoglobuline IgPro20 effectief is voor de behandeling van patiënten met chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP), met een verdraagzaam bijwerkingenprofiel.1 Omdat sommige patiënten na dosisreductie ook nog goede uitkomsten laten zien, is het van belang om de behandeling per patiënt te optimaliseren.

Achtergrond

Uit de PATH-studie is gebleken dat subcutane toediening van de immunoglobuline IgPro20 (zowel 0,2 g/kg als 0,4 g/kg per week) gedurende 24 weken bij patiënten met CIDP effectief is met een gunstig bijwerkingenprofiel.2 Dr. Lewis presenteerde tijdens AAN 2019 de resultaten van een 48 weken durende multicenter open-label prospectieve extensiestudie van de PATH-studie om de langetermijneffecten van de behandeling te evalueren.

Studie-opzet

Patiënten begonnen met een wekelijkse dosis IgPro20 van 0,4 g/kg en schakelden na 24 weken over op een dosis van 0,2 g/kg. Bij verslechtering werd er weer overgestapt naar 0,4 g/kg. In een latere studiewijziging startten patiënten met 0,2 g/kg wekelijks met een dosisverhoging bij relaps, gedefinieerd als een verslechtering met minstens 1 punt in de totale aangepaste INCAT-score vergeleken met baseline.

Resultaten

Van de 172 patiënten uit de oorspronkelijke PATH-studie werden 82 patiënten geïncludeerd in de extensiestudie. Van deze patiënten kregen 61 patiënten als eerst 0,4 g/kg toegediend en 18 patiënten kregen eerst 0,2 g/kg (3 patiënten weken qua dosering af van het studieprotocol). Recidieven traden op bij 47,9% (variërend tussen 40,0% en 50,0%) van de patiënten die eerst 0,2 g/kg kreeg en bij 9,7% (variërend van 4,8% tot 13,6%) van de patiënten die begon met 0,4 g/kg. De variatie in relapspercentages was afhankelijk van de vorige behandeling die de patiënt had gekregen in de oorspronkelijke PATH-studie.

Bij patiënten die het goed deden met de dosis van 0,4 g/kg werd de dosis na 24 weken verlaagd naar 0,2 g/kg. Na deze dosisreductie verslechterde 52% van de patiënten (32% van de patiënten die de PATH-studie hadden voltooid zonder het optreden van recidieven), waarvan 89% weer verbeterde na het herstarten met de dosis 0,4 g/kg.

Van de 82 patiënten hadden er 62 (76%) 180 bijwerkingen. De meerderheid (93%) van deze bijwerkingen in beide behandelgroepen waren mild tot matig; er werden geen behandelingsgerelateerde ernstige bijwerkingen waargenomen. Dit was vergelijkbaar met de resultaten van de PATH-studie. Dr. Shebl presenteerde tijdens AAN 2019 een andere studie, waarbij subcutane (IgPro20) en intraveneuze (IgPro10) toediening van immunoglobuline werd vergeleken bij CIDP-patiënten. Beide middelen waren vergelijkbaar effectief, maar systemische bijwerkingen (o.a. hoofdpijn, misselijkheid en hemolyse) kwamen minder voor bij subcutane toediening voor zowel de dosis 0,2 g/kg als 0,4 g/kg.3

Conclusie

De langetermijneffecten (follow-up van 72 weken) van IgPro20 tonen aan dat het effectief is voor de behandeling van CIDP-patiënten. Patiënten die vanuit de oorspronkelijke PATH-studie doorgingen met de subcutane toediening van IgPro20 met een dosis van 0,4 g/kg per week kregen zelden recidieven. Een substantieel deel van de patiënten die de PATH-studie voltooiden met een dosis van 0,4 g/kg, konden de dosis reduceren naar 0,2 g/kg zonder verdere verslechtering. Het bijwerkingenprofiel in de extensiestudie was vergelijkbaar met het bijwerkingenprofiel in de PATH-studie. “Aangezien sommige patiënten het goed doen met een hogere dosis en anderen al voldoende reageren op de lagere dosis, dient de behandeling voor CIDP-patiënten per individu afgestemd te worden om zo tot optimale uitkomsten te komen”, concludeert dr. Lewis.

Referenties

1. Van Schaik IN, Mielke O, et al. Long-term safety and efficacy of subcutaneous immunoglobulin IgPro20 in CIDP: the PATH Extension Study. Gepresenteerd op de AAN 2019, S43.005.
2. Van Schaik IN, Bril V, et al. Subcutaneous immunoglobulin for maintenance treatment in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (PATH): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2018;17(1):35-46.
3. Shebl A, Durn BL, et al. Benefit-Risk Profile of Intravenous Immunoglobulin (IVIG) and Subcutaneous Immunoglobulin (SCIG) in CIDP: the PATH Study. Gepresenteerd op de AAN 2019, S43.004.

 

Spreker Richard A. Lewis

AAN2019NL3abstract3 Lewis

Richard A. Lewis, MD
Cedars-Sinai Medical Center,
Los Angeles, CA, VS

Naar boven