preheader tnn

Header

Inebilizumab vermindert het risico op een volgende aanval bij NMOSD-patiënten

De N-MOmentum-studie toont aan dat bij NMOSD-patiënten behandeling met inebilizumab resulteert in een significante risicoreductie op een volgende aanval. Door de bewezen effectiviteit en tolerabiliteit van inebilizumab werden minder patiënten dan beoogd geïncludeerd in het placebogecontroleerde deel van de studie en werden alle patiënten opgenomen in de open-label extensiestudie.

Achtergrond

‘Neuromyelitis optica spectrum disorder’ (NMOSD) is een chronische auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel, waarvoor nog geen goedgekeurde behandelingen zijn. Meerdere studies hebben gesuggereerd dat B-celdepletie mogelijk volgende aanvallen kan voorkomen, omdat deze B-cellen de auto-antilichamen tegen AQP4 produceren. Deze auto-antilichamen komen voor bij 80% van de NMOSD-patiënten en zorgen voor schade in het centraal zenuwstelsel. Inebilizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam gericht tegen CD19, dat tot expressie komt op B-cellen.

De fase III, dubbel-gemaskeerde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde N-MOmentum-studie onderzocht het bijwerkingenprofiel en de effectiviteit van inebilizumab ten aanzien van het voorkomen van een volgende aanval bij volwassen NMOSD-patiënten. Aan deze studie namen 99 centra in 24 landen deel.

Studie-opzet

NMOSD-patiënten werden 3:1 gerandomiseerd tussen behandeling met inebilizumab en placebo. Een gelijktijdige behandeling met immuunsuppressiva was niet toegestaan. Inebilizumab (300 mg) werd subcutaan toegediend op dag 1 en dag 15. De placebobehandeling kon maximaal 197 dagen duren. De primaire uitkomstmaat van de studie betrof de tijd vanaf randomisatie tot eerste beoordeelde aanval door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Secundaire eindpunten betroffen verslechtering van de EDSS-score, cumulatief aantal actieve MRI-laesies en aantal ziekenhuisopnamen gerelateerd aan NMOSD. Patiënten met een beoordeelde aanval of patiënten die de placebofase completeerden werd een behandeling met inebilizumab aangeboden in een open-label extensiestudie.

Resultaten

Door de bewezen effectiviteit en tolerabiliteit werd besloten om geen patiënten meer te includeren in het placebogecontroleerde deel van de studie en alle patiënten in de open-label extensiestudie te behandelen met inebilizumab. Tot dan toe zijn er 231 patiënten geïncludeerd, van wie er 157 zijn behandeld met inebilizumab en 56 met placebo. Bij deze patiënten werden 43 aanvallen waargenomen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 43 jaar, de meeste patiënten hadden meer dan 2 aanvallen gehad (gemiddeld 4,3) en meer dan 90% van de patiënten had auto-antilichamen tegen AQP4.

Behandeling met inebilizumab resulteerde bij 88% van de AQP4-positieve patiënten in geen aanvallen gedurende de analyseduur van 197 dagen; dit percentage betrof 57% in de placeboarm. Dit resulteerde in een risicoreductie op een aanval van 77%.

Patiënten behandeld met inebilizumab lieten een 63% reductie zien op verslechtering van de EDSS-score in vergelijking met patiënten behandeld met placebo. De risicoreducties met betrekking tot actieve MRI-laesies en ziekenhuisopnames gerelateerd aan NMOSD waren respectievelijk 43% en 71%.

Er werden geen significante verschillen in bijwerkingen tussen de 2 behandelarmen waargenomen. In het placebogecontroleerde deel van de studie overleden geen patiënten; in de open-label extensiestudie overleden 2 patiënten (1 gerelateerd aan een ernstige aanval).

Depletie van B-cellen werd na 4 weken waargenomen en bleef behouden gedurende de randomisatieperiode van 197 dagen.

Conclusie

De behandeling met inebilizumab werd goed verdragen door NMOSD-patiënten en resulteerde in een blijvende B-celdepletie. Dit resulteerde uiteindelijk in een risicoreductie op een volgende aanval van 77% in vergelijking met placebo. Daarnaast trad er minder verslechtering van de EDSS-score op bij patiënten behandeld met inebilizumab, werden er bij deze patiënten minder actieve MRI-laesies waargenomen en waren er minder ziekenhuisopnames in deze patiëntengroep.

Referentie

Cree B, Bennett J, Kim HJ, et al. A double-masked, placebo-controlled study with open-label period to evaluate the efficacy and safety of inebilizumab in adult subjects with neuromyelitis optica spectrum disorders–top line efficacy and safety results. Gepresenteerd tijdens AAN 2019, Plen02.001.

 

Spreker Bruce A.C. Cree

AAN2019NL1abstract2 Cree

Bruce A. C. Cree, MD, PhD, MCR, FAAN,
University of California,
San Francisco, CA, VS

Naar boven